INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Prečo sa registrovať
Používatelia, ktorí majú záujem iba o základné informácie o regiónoch sa nemusia registrovať. Sú im k dispozícii údaje o všetkých indikátoroch, ktoré sa sledujú, hierarchickej štruktúre územia podľa NUTS nomenklatúry a období sledovania indikátorov. Môžu si pozrieť príklady vybraných zostáv, definovaných indikátorom, územím a obdobím použitým vo výstupe a aké možnosti umožňuje web prezentácia.
Registrovaní používatelia majú vo všeobecnosti väčšie možnosti a právomoci ako neregistrovaní. Používatelia registrovaním získajú viac funkčnosti pre svoju prácu. Okrem prehľadu všetkých indikátorov podľa domény, skupiny a oblasti si môžu exportovať indikátory a ďalej ich skúmať. Okrem preddefinovaných zostáv si registrovaný používateľ môže vytvárať voliteľné zostavy podľa svojho výberu indikátorov, území a období a tieto výstupy spolu s legendou exportovať.

Neregistrovaný používateľ
    - má možnosť prezerať vybrané preddefinované zostavy podľa zvoleného územia na úrovni SR, regiónov a krajov (NUTS I, II, III),
    - má možnosť prezerať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí, register indikátorov, území a období.

Registrovaný bežný používateľ
    - má možnosť prezerať vybrané preddefinované zostavy podľa zvoleného územia až na úroveň okresov (NUTS I, II, III, IV),
    - má možnosť exportovať preddefinované zostavy do xls formátu,
    - má možnosť vytvárať, prezerať a exportovať do xls alebo doc formátu navrhnutú voliteľnú zostavu,
    - má možnosť prezerať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí, register indikátorov, území a období,
    - môže exportovať zoznamy indikátorov do xls formátu.


Vytvorte si účet na INFOREGu:
 
 
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.