INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Metadáta
Dátový model informačného systému popisuje dátový sklad, ako štrukturovaný depozitár integrovaných, časovo premenných a historických dát potrebných na získanie informácií a na podporu rozhodovania o smerovaní rozvoja regiónov.
V dátovom sklade sú uložené prvotné údaje, sumárne údaje, odvodené údaje a predspracované údaje o území. Na každý údaj o území sa pozerá z pohľadu jeho multidimenzionálneho rozmeru. Rôzne typy týchto rozmerov sú definované v metadádach, ktoré bližšie špecifikujú a určujú daný pohľad na údaj o území.
Metadáta obsahujú pomocné dáta, všeobecne platné pre celý informačný systém a podporujú integráciu služieb, ktoré informačný systém poskytuje používateľom.
Metadáta tvoria logické, dátovo konzistentné a integrujúce prostredie, prostredníctvom ktorého jednotlivé komponenty informačného systému komunikujú.
Obsahom metadát sú súbory organizačných, metodických, technických opatrení a záväzných pravidiel na vytváranie, realizáciu a komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi informačného systému.

Základnými prvkami metainformačného systému sú:
  Registre – obsahujúce súhrnné informácie o subjektoch informačného systému.
  Číselníky – tvoriace množinu informácií jednoznačne definovaných kódom a názvom.
  Prevodníky – obsahujúce prepojovacie informácie a väzby medzi číselníkmi.
  Katalógy – zoznamy, zahrňujúce informácie o metadátach.
  Kritériá hodnotenia regiónov – špeciálny druh prevodníka, obsahujúci návrhy hodnotenia regiónov s väzbami na príslušné   indikátory.

Druhým stavebným prvkom dátového skladu je priestor pre ukladanie údajov o území. V navrhnutom dátovom modeli má údaj o území multidimenzionálny rozmer. Na obrázku sú znázornené tri rozmery (dimenzie) údaja:
    - obdobie
    - územie
    - indikátor

Hodnota indikátora je definovaná tromi dimenziami
Údaje sa nachádzajú v prienikoch jednotlivých dimenzií (kocka). Podľa potreby môžeme analyzovať údaje za určité časové obdobie, za určité územie alebo za určité indikátory. Jednotlivé analytické pohľady dimenzií sa môžu medzi sebou kombinovať. Spracované analytické pohľady sú uložené v samostatných objektoch (kockách), ktoré poskytujú rýchle služby pre koncového používateľa, tvorcu stratégie rozvoja príslušného územia. Údaje o jednotlivých dimenziách použitých v informačnom systéme sú uložené v metadátach (tabuľky dimenzií). Každá dimenzia má určité úrovne zjemnenia. Úroveň zjemnenia definujeme ako delenie určitej dimenzie. Delenie je zobrazené pomocou stromovej štruktúry.

Realizácia dátového modelu na základe uvedených princípov umožňuje vytvoriť otvorený systém pre aktualizáciu tabuliek dimenzií a tým vytvoriť dynamický pohľad na sledované územie, ktorý je plne v kompetencii používateľa. Používateľ má pohľad na údaj cez obdobie, územie a indikátor.
Triedy sú naprojektované použitím modelovacieho jazyka UML.

Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.