INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Úvod
Dopyt po objektívnych, všestranných a medzinárodne porovnateľných informáciách, ktoré charakterizujú úroveň sociálno-ekonomického rozvoja regiónov každoročne vzrastá. Vychádzajúc zo zvýšeného záujmu odbornej i širokej verejnosti o informácie vzťahujúce sa k regiónom, bol s využitím výskumno-vývojových metód skúmania vytvorený "IS na podporu rozvoja regiónov SR - INFOREG"

IS INFOREG zhromažďuje a spracováva poznatky o sociálno-ekonomických javoch a aktivitách jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj regiónov. Následne boli usporiadané do dátového skladu v logickej štruktúre a kategorizované podľa obsahu. V prvej fáze sú v ňom zapracované základné charakteristiky regiónu SR, Makroekonomický vývoj SR, Vývoj stavebníctva SR, Bytová výstavba a bývanie v SR a stav vypracovania územno-plánovacej dokumentácie obcí.
Informačný systém poskytuje používateľom z informácií uložených v dátovom sklade, v závislosti od ich spôsobu registrácie v IS, výstupné zostavy (texty, tabuľky, grafy, geografické údaje) spracované podľa zadaných požiadaviek.
Informačný systém umožňuje elektronický formát výstupu získaných informácií, čo dáva možnosť ďalšieho spracovávania údajov, ich vzájomných porovnávaní a analýz.


Novinky


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.