Banner
Email používateľa:

Heslo:


Resetovať heslo

Úvodné informácie
Centrálny register EC - budovy
Centrálny register EC - byty

Úvod
OZNAM pre OSO

Zapracovanie požiadavky MDV SR
pre EC vydané po
1. 2. 2022
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 2 ods. 10 definuje budovu s takmer nulovou potrebou energie nasledovne:

„Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.“

V § 4 ods. 10 vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na účel zatrieďovania budovy do energetickej triedy pre každú kategóriu budov určená požadovaná hodnota globálneho ukazovateľa nasledovne:

„Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov na mieste 0,25 Rr.“

Pri energetickej certifikácii – zatrieďovaní budovy do energetickej triedy A0 musia byť splnené dve podmienky súčasne:
1. globálny ukazovateľ – primárna energia musí byť menší alebo rovný ako je hodnota určená hornou hranicou energetickej triedy A0,
2. budova musí mať obnoviteľný zdroj energie aspoň v jednom mieste spotreby energie.
Budova, ktorá splní len podmienku veľkosti globálneho ukazovateľa bude zatriedená do energetickej triedy A1.
Ak ide o budovu zásobovanú teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, ktoré má zariadenia založené na obnoviteľných zdrojoch energie, považuje sa podmienka č. 2 za splnenú.

Uvedená požiadavka je v systéme INFOREG-EC realizovaná v záložke "BUDOVA". Budova zostane zaradená v A0, ak je vyplnený jeden z riadkov:
- OZ na výrobu tepla na vyk. a/alebo chlad.
- OZ na ohrev teplej vody
- Spôsob výroby elektriny z OZ

!!! Nezabudnite už rozpracované EC v záložke BUDOVA aktualizovať pred vydaním [Zápis - uložiť údaje]

OZNAM
MDV SR
Započítanie tepelnej bilancie zdroja, ktorý plní predovšetkým dekoratívno-estetickú funkciu (napríklad: biokrby, krby a pod.) a nie je určený na nepretržité vykurovanie, do výpočtov EC ako doplňujúceho zdroja tepla nepovažuje ministerstvo za správne. Odporúčame, aby pri projektovaní a výpočtoch EC bolo pre zabezpečenie potreby energie na vykurovanie uvažované iba s využitím zdroja určeného výrobcom pre tento účel.
U energetických nosičov, použitých vo výpočtoch EC, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. je potrebné uviesť zdôvodnenie a doložiť opodstatnenosť hodnôt transformačných a prepočítavacích faktorov deklarovaných výrobcom energetického nosiča.

Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/2020 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Všetky evidované údaje sú ukladané do štruktúrovaného dátového skladu. Správne a kompletne nahrané údaje sú nutným predpokladom vydania EC s jedinečným číslom. Vydaný certifikát je generovaný a uložený v elektronickom formáte PDF.

Štatistika vydaných energetických certifikátov podľa krajov a energetickej triedy za rok:
Územie A B C D E F G Spolu
Bratislavský kraj258615113474424481 149
Trnavský kraj3698192068549421071 677
Trenčiansky kraj21367122010674581141 456
Nitriansky kraj31671222812488541681 690
Žilinský kraj408965286143128891522 171
Banskobystrický kraj137484216109110882131 357
Prešovský kraj3048952901981911402362 254
Košický kraj236487203121120931801 440
Spolu za SR 2 241 5 648 1 762 933 804 588 1 218 13 194

Formulár SPRÁVY, ktorá sa prikladá k EC je možné stiahnuť na tejto linke [môžete použiť aj vlastný formát SPRÁVY, typu doc, docx, xls, xlsx, pdf]: Správa k EC v tvare DOC alebo Správa k EC v tvare DOCX

Prípadné pripomienky a námety adresujte na mail inforeg@infostat.sk, ktorý je pre účely energetickej certifikácie zriadený a monitorovaný riešiteľom.

INFOSTAT riešiteľ informačného systému INFOREG-EC

Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava 2011. Posledná modifikácia: 20. január 2024.