Banner
Email používateľa:

Heslo:


Resetovať heslo

Úvodné informácie
Centrálny register EC - budovy
Centrálny register EC - byty

Úvod
OZNAM
Zmena zákona a vyhlášky
Od 10.3.2020 je účinný zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Upozorňujeme najmä na zmeny týkajúce sa vzoru energetického certifikátu a správy k EC.
Nové v INFOREG-EC: - v nahrávaní budovy sú pridané nové položky:
..... Verejná budova [Áno/Nie],
..... Číslo predchádzajúceho EC [len z evidovaných v INFOREGu po zadaní ID],
..... Rekuperácia [účinnosť v %]
..... Dátum vydania EC nemožno meniť [generuje sa pri stlačení VYDAŤ]
- nový tvar PDF certifikátu podľa vzoru z vyhlášky (zmeny sú hlavne na prvej strane a v štítku)
- nový zabezpečený SERVER na adrese: https:\\www.inforeg.sk/ec

Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 55/2020 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Všetky evidované údaje sú ukladané do štruktúrovaného dátového skladu. Správne a kompletne nahrané údaje sú nutným predpokladom vydania EC s jedinečným číslom. Vydaný certifikát je generovaný a uložený v elektronickom formáte PDF.

Štatistika vydaných energetických certifikátov podľa krajov a energetickej triedy za rok:
Územie A B C D E F G Spolu
Bratislavský kraj3451 2216166531 647
Trnavský kraj2801 333110133111 741
Trenčiansky kraj1497857392151 024
Nitriansky kraj28693663154261 312
Žilinský kraj2521 042109132061 424
Banskobystrický kraj1374484111120640
Prešovský kraj2389159683221 264
Košický kraj1946256212413901
Spolu za SR 1 881 7 305 615 87 25 14 26 9 953

Formulár SPRÁVY, ktorá sa prikladá k EC je možné stiahnuť na tejto linke [môžete použiť aj vlastný formát SPRÁVY, typu doc, docx, xls, xlsx, pdf]: Správa k EC v tvare DOC alebo Správa k EC v tvare DOCX

Prípadné pripomienky a námety adresujte na mail inforeg@infostat.sk, ktorý je pre účely energetickej certifikácie zriadený a monitorovaný riešiteľom.

INFOSTAT riešiteľ informačného systému INFOREG-EC

Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava 2011. Posledná modifikácia: 13. marec 2020.