Banner
Email používateľa:

Heslo:


Resetovať heslo

Úvodné informácie
Centrálny register EC - budovy
Centrálny register EC - byty

Úvod
OZNAM
Zmena zákona a vyhlášky
Od 10.3.2020 je účinný zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Upozorňujeme najmä na zmeny týkajúce sa vzoru energetického certifikátu a správy k EC.
Nové v INFOREG-EC: - v nahrávaní budovy sú pridané nové položky:
..... Verejná budova [Áno/Nie],
..... Číslo predchádzajúceho EC [len z evidovaných v INFOREGu po zadaní ID],
..... Rekuperácia [účinnosť v %]
..... Dátum vydania EC nemožno meniť [generuje sa pri stlačení VYDAŤ]
- nový tvar PDF certifikátu podľa vzoru z vyhlášky (zmeny sú hlavne na prvej strane a v štítku)
- nový zabezpečený SERVER na adrese: https:\\www.inforeg.sk/ec

Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 55/2020 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Všetky evidované údaje sú ukladané do štruktúrovaného dátového skladu. Správne a kompletne nahrané údaje sú nutným predpokladom vydania EC s jedinečným číslom. Vydaný certifikát je generovaný a uložený v elektronickom formáte PDF.

Štatistika vydaných energetických certifikátov podľa krajov a energetickej triedy za rok:
Územie A B C D E F G Spolu
Bratislavský kraj2008024212211 050
Trnavský kraj1868736992101 140
Trenčiansky kraj97515456213669
Nitriansky kraj156609349325818
Žilinský kraj166674698102920
Banskobystrický kraj91253236000373
Prešovský kraj135584663221793
Košický kraj111384459111552
Spolu za SR 1 142 4 694 393 51 13 9 13 6 315

Formulár SPRÁVY, ktorá sa prikladá k EC je možné stiahnuť na tejto linke [môžete použiť aj vlastný formát SPRÁVY, typu doc, docx, xls, xlsx, pdf]: Správa k EC v tvare DOC alebo Správa k EC v tvare DOCX

Prípadné pripomienky a námety adresujte na mail inforeg@infostat.sk, ktorý je pre účely energetickej certifikácie zriadený a monitorovaný riešiteľom.

INFOSTAT riešiteľ informačného systému INFOREG-EC

Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava 2011. Posledná modifikácia: 25. november 2020.