INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
REGISTRAČNÝ LIST ÚPD OBCE Hlohovec    [507032] Počet obyvateľov k 31.12.2014: 22 264
Názov okresu: Okres Hlohovec Kód okresu: 203
Názov kraja:             Trnavský Kód kraja: 02
Registračný list ÚPD sa zobrazí selektovaním jeho poradového čísla.
Účinnosť Poradie Vymedzenie
22.05.2018 017 Územný plán obce -
01.02.2011 004 Územný plán zóny - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

Poradie Vymedzenie riešeného územia zoznamom katastrálnych (administratívnych) území
017 Územný plán obce -
Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:     Mesto Hlohovec
Názov orgánu, ktorý schválil územný plán:     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec
Názov spracovateľa územného plánu:     AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, 821 07 Bratislava, Ing.arch.M.Krumpolcová
Dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu: 13. 11. 2012
Dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: dátum  
číslo  
23. 4. 2015
41
Dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu územného plánu: začiatok  
koniec  
8. 11. 2016
9. 12. 2016
Dátum podstúpenia súborného stanoviska spracovateľovi: 19. 4. 2017
Dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu územného plánu: začiatok  
koniec  
5. 10. 2017
13. 11. 2017
Dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa §25 stavebného zákona: dátum  
číslo  
6. 4. 2018
OU-TT-OVBP1-2018/013943/Há
Dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán: dátum  
číslo  
24. 4. 2018
38
Dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu: dátum  
číslo  
24. 4. 2018
211/2018
Dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu: 22. 5. 2018
Mierka hlavného výkresu: 10000
Použitá technológia spracovania územného plánu: 0
Miesto uloženia územného plánu:
Meno a funkcia osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu: Ing.arch. Jana Vitková
odborne spôsob.osoba
Dátum vyhotovenia registračného listu: 9. 7. 2018


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.