INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
REGISTRAČNÝ LIST ÚPD OBCE Hlohovec    [507032] Počet obyvateľov k 31.12.2014: 22 264
Názov okresu: Okres Hlohovec Kód okresu: 203
Názov kraja:             Trnavský Kód kraja: 02
Registračný list ÚPD sa zobrazí selektovaním jeho poradového čísla.
Účinnosť Poradie Vymedzenie
22.05.2018 017 Územný plán obce -
01.02.2011 004 Územný plán zóny - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec

Poradie Vymedzenie riešeného územia zoznamom katastrálnych (administratívnych) území
004 Územný plán zóny - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec
Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:     Mesto Hlohovec
Názov orgánu, ktorý schválil územný plán:     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec
Názov spracovateľa územného plánu:     AUREX s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu: 15. 7. 2002
Dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: dátum  
číslo  
28. 10. 2010
85
Dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu územného plánu: začiatok  
koniec  
8. 9. 2004
9. 10. 2004
Dátum podstúpenia súborného stanoviska spracovateľovi: 3. 10. 2005
Dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu územného plánu: začiatok  
koniec  
10. 2. 2010
25. 3. 2010
Dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa §25 stavebného zákona: dátum  
číslo  
16. 11. 2010
KSÚ-OÚP-00916/2010/Há
Dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán: dátum  
číslo  
9. 12. 2010
100
Dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu: dátum  
číslo  
14. 12. 2010
117/2010
Dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu: 1. 2. 2011
Mierka hlavného výkresu: 1000
Použitá technológia spracovania územného plánu: 0
Miesto uloženia územného plánu:
Meno a funkcia osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu: Ing. G. Danišovičová
samostatný referent
Dátum vyhotovenia registračného listu: 27. 1. 2011


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.