INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
REGISTRAČNÝ LIST ÚPD OBCE Banská Bystrica    [508438] Počet obyvateľov k 31.12.2014: 79 027
Názov okresu: Okres Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja:             Banskobystrický Kód kraja: 06
Registračný list ÚPD sa zobrazí selektovaním jeho poradového čísla.
V systéme nemá obec evidovaný registračný list ÚPD
Účinnosť Poradie Vymedzenie
30.10.2017 075 Zmeny a doplnky územného plánu obce - III. etapa
15.03.2017 074 Zmeny a doplnky územného plánu obce - IV. etapa
01.08.2016 072 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Blok 9
01.08.2016 073 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Zmeny a doplnky časť Hušták - Beleveder, f.z. D. Zmena č.3, Blok 34
01.03.2016 070 Zmeny a doplnky územného plánu obce - č.1
01.06.2015 071 Zmeny a doplnky územného plánu obce - č.2
01.05.2015 069 Územný plán obce -
07.07.2014 067 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ- časť Hušták-Belveder, časť funkčnej zóny H, zmena č.2
07.07.2014 068 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Hurbanova ulica, Zmena číslo III.
20.05.2014 066 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Železničiarska ulica
26.11.2013 054 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ, časť Blok 12
21.10.2013 055 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B. Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územ.lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F
23.07.2013 052 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Wolkerova ulica
22.03.2013 051 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Hušták- Belveder, časť funkčnej zóny A, polyfunkčný dom C
26.11.2012 050 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Hušták - Belveder, časť funkčnej zóny D
23.03.2012 049 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Námestie Ľ.Štúra
23.01.2012 056 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B.Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1
07.11.2011 048 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ, časť Murgašova ulica II.
31.10.2011 047 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Zmeny CMZ , časť Hušták - Belveder, časť funkčnej zóny H
06.05.2011 057 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B.Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5
24.12.2010 059 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B. Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9
31.10.2010 045 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ- Areál Rozkvet, Horná - Robotnícka ulica
31.10.2010 046 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Polyfunkčný areál Slovenka - I.etapa
05.06.2009 058 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B. Bystrica, Zmena a doplnok územných lokalít A2, A3
06.03.2009 044 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ, časť Kapitulská ulica
06.10.2008 060 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa, Zmeny a doplnky územných lokalít B2+B4+B5, C1+C2, D1+G, F
01.08.2008 042 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Blok VII. - Kollárova ulica
05.05.2008 043 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Hronské predmestie
05.05.2008 040 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Námestie Š.Moysesa
11.01.2008 041 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Rudlovský potok
21.11.2007 039 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Zmena CMZ Horná ulica - Prior
01.10.2007 038 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Námestie Slobody, 1.časť
10.01.2007 037 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - časť Murgašova ulica
08.12.2006 036 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ- časť polyfunkčný dom Námestie Slobody
01.02.2006 064 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - IBV Sídlisko Osloboditeľov B. Bystrica, návrh Zmeny- časť Magurská ulica
03.10.2005 033 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Zmeny CMZ - časť Hušták - Belveder
05.08.2005 031 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Zmena CMZ, časť Petelenova ulica
01.06.2005 061 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Pršianska Terasa B. Bystrica, Zmena a doplnky
07.04.2005 035 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Bakossova ulica
02.02.2005 034 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ- časť Hurbanova ulica II.
05.11.2004 032 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - Zmena CMZ- časť Trosky
08.10.2004 030 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ Blok č.X
15.11.2001 029 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Hurbanova ulica
065 Územný plán zóny - IBV Sídlisko osloboditeľov Rudlová- Sásová Banská Bystrica
062 Územný plán zóny - Pršianska terasa Banská Bystrica
063 Územný plán zóny - Centrálnej mestskej Zóny Banská Bystrica
053 Zmeny a doplnky územného plánu zóny - CMZ - Kollárova ulica

Poradie Vymedzenie riešeného územia zoznamom katastrálnych (administratívnych) území
Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:    
Názov orgánu, ktorý schválil územný plán:    
Názov spracovateľa územného plánu:    
Dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu:
Dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: dátum  
číslo  

Dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu územného plánu: začiatok  
koniec  

Dátum podstúpenia súborného stanoviska spracovateľovi:
Dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu územného plánu: začiatok  
koniec  

Dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa §25 stavebného zákona: dátum  
číslo  

Dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán: dátum  
číslo  

Dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu: dátum  
číslo  

Dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu:
Mierka hlavného výkresu:
Použitá technológia spracovania územného plánu:
Miesto uloženia územného plánu:
Meno a funkcia osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu:
Dátum vyhotovenia registračného listu:


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.